Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Mgr. Hany Choděrové

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih) a online návodů (dále též jen jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) a dále pro objednávku služeb (konzultací, skupinových kurzů, individuální výuky matematiky, statistiky a příbuzných oborů – dále též jako „služby“) přes webové rozhraní www.statnimaturita-matematika.cz provozované Mgr. Hanou Choděrovou, IČO: 74542966, se sídlem Přípotoční 122/1, Praha 10, 101 00, ŽL vydal Úřad městské časti Praha 10, odbor živnostenský, č.j.: OŽI/U9660/2007/HEJ (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup digitálního obsahu a služeb probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, služeb nebo s užíváním internetových stránek www.statnimaturita-matematika.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu (tj. před kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je fyzická osoba: Mgr. Hana Choděrová , IČO: 74542966, prodávající není plátcem DPH se sídlem Přípotoční 1266/1, Praha 10,101 00.

Adresa pro doručování: Přípotoční 1266/1, Praha 10,101 00

Kontaktní telefon: +420 777 079 243

Kontaktní e-mail: spravce@statnimaturita-matematika.cz.

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.statnimaturita-matematika.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím objedná nějakou službu nebo koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.statnimaturita-matematika.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkt i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, případně zasláním objednávky e-mailem.
 2. POPIS PRODUKTU A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu i služeb. Vždy je uvedeno, co produkt či služba zahrnuje, komu jsou určeny a v jakém formátu / jakým způsobem jsou poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář konkrétního produktu/služby, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména e-mailovou adresu pro dodání produktu, případně jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady. Služby lze také objednat e-mailem zaslaným na adresu kurzy@statnimaturita-matematika.cz nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní, kdy vyplníte položky formuláře (zejména e-mailovou adresu, jméno a popis požadované služby).
 • Před odesláním objednávky produktu/služby je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.
 • O obdržení objednávky produktu/služby budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Součástí tohoto e-mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na moji elektronickou adresu.
 • V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 1. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mojí strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.

IV. Cena produktu a platba

 1. CENA PRODUKTU A SLUŽEB. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní na stránce s popisem dané služby. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky produktu (tj. předtím než kliknete na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“) je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, obdržíte v příloze e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán či služba co nejdříve realizována. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena produktu splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky, kupní cena služby je splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky nebo do začátku čerpání služby podle toho, co nastane dříve. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám přijde e-mailem potvrzení o přijaté platbě. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkt ani službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. A) Dodací podmínky produktu

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Je-li produktem digitální produkt ve formátu .docx nebo .pdf, bude vám po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán odkaz v podobě adresy webové stránky, na které je možno obsah stáhnout či otevřít. Je-li produktem online návod, po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Výjimkou může být dodání produktu v případě, kdy neuvedete u své platby správný variabilní symbol. V takovém případě se může dodání produktu zdržet, protože nedojde k automatickému spárování platby s objednávkou.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf.

B) Dodací a storno podmínky služeb

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽEB. Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo dle podmínek individuálně sjednaných.
 2. INFORMACE, PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY. Veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, audio i video záznamy, doporučení, techniky a další metody předávané prodávající jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez písemného souhlasu Prodávající jakkoli sdělovat, předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli publikovat. Prodávající i Kupující berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat.
 3. ZRUŠENÍ SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY. 
 • Pokud se Kupující nemůže zúčastnit již objednaného skupinového kurzu, má právo nejpozději 3 pracovní dny předcházející dnu konání první lekce kurzu písemně, a to i formou e-mailu nahlásit Prodávajícímu změnu účasti v kurzu. Místo v již objednaném skupinovém kurzu může být převedeno na jinou osobu nebo si Kupující může vybrat jinou službu poskytovanou Prodávajícím (např. jiný skupinový či individuální kurz, popř. jiné služby) ve stejné nebo nižší hodnotě. Může si také vybrat službu ve vyšší hodnotě, avšak v takovém případě je povinen tento rozdíl doplatit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neotevřít skupinový  kurz v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků (5). V takovém případě bude Kupujícímu skupinového kurzu nabídnuta možnost zúčastnit se podobného skupinového kurzu obdobné úrovně (pokud existuje a otevře se), využít adekvátní počet lekcí v individuálním kurzu anebo Prodávající navýší cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni účastníci skupinového kurzu nebo mu bude vráceno 100 % uhrazené částky na jeho účet nejpozději do 14 dní. O případných změnách bude Kupující informován nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změnu učební osnovy, změnu lektora, změnu výukového materiálu, přesunutí lekce na jiný termín, zrušení lekce apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Kupující neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Prodávajícím, vzniká Kupujícímu nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. Tato částka bude Kupujícímu převedena na jeho účet nejpozději do 14 dnů.
 • Pokud se Kupující – účastník skupinového kurzu nezúčastní lekce skupinové výuky, neposkytuje mu Prodávající žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany Prodávajícího, bude Kupujícímu – účastníku skupinového kurzu poskytnut náhradní termín.
 • Prodávající je oprávněn výuku v jednotlivém dnu skupinového kurzu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky.
 • Pokud se Kupující – účastník individuální výuky nezúčastní lekce bez včasné omluvy, není mu poskytnuta žádná kompenzace a lekce je považována za vyčerpanou. Pokud se omluví včas, tj. do 24 hodin před začátkem naplánované výuky, je mu poskytnut náhradní termín. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany Prodávajícího, bude kupujícímu – účastníkovi individuální výuky poskytnut náhradní termín. Kupující – účastník individuální výuky má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši.
 • Dostaví-li se Kupující na lekci skupinového kurzu nebo na lekci individuální výuky se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s Kupujícím a zrušit bez náhrady jeho účast v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu..

VI.Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantuji vám možnost přístupu do členské sekce zakoupeného produktu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak bude přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. A) SLUŽBY. Je-li předmětem kupní smlouvy služba, kterou Kupující uzavřel jako Spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, pouze pokud sám předem neudělil písemný souhlas se započetím plnění smlouvy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Spotřebitel udělí souhlas se započetím plnění kupní smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy a pokud služby byly splněny, nelze již od smlouvy odstoupit. Dojde-li v takovém případě ke splnění části služeb, je Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.     B) DIGITÁLNÍ OBSAH. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
 2. Protože mi záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností u online kurzů s živým lektorem garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě 24 hodin od skončení první lekce skupinového kurzu odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud kurz nesplní vaše očekávání. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na kurzy@statnimaturita-matematika.cz. V informaci uveďte, že využíváte právo ve odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a sdělte datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký kurz jste zakoupili.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce není možné u návodů, které vám v členské sekci zpřístupním celé ihned po uhrazení kupní ceny. Objednávkou a úhradou takového návodu výslovně souhlasíte s tím, že vám návod bude dodán během 14denní lhůty od uzavření smlouvy. Jedná se o digitální obsah, který se nedodává na hmotném nosiči, a protože bude dodán s vaším výslovným předchozím souhlasem, sděluji vám, že v tomto případě nelze od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů (§ 1837 písm. l občanského zákoníku).
 4. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno e-mailem na kurzy@statnimaturita-matematika.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře Odstoupení od smlouvy. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 5. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má věc při převzetí.
 2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 3. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.
 4. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „promo“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 5. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na moji elektronickou adresu kurzy@statnimaturita-matematika.cz, nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese kurzy@statnimaturita-matematika.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 4. Uvádím, že nejsme vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu potvrzujícím objednávku.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2022 a plně nahrazují předchozí VOP.

Líbí se vám nabídka kurzů?

Sdílejte s přáteli !

Kontakt

Mgr. Hana Choděrová

IČO: 74542966

Přípotoční 1266/1

Praha 10, 101 00

Tel:+420 777 079 243

WhatsApp: +420 777 079 243

kurzy@statnimaturita-matematika.cz

Skype: 

Hana Choděrová